Všeobecné obchodní podmínky – Relax Hotel Pelikán
Relax Hotel Pelikán

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Ubytovaní klienti se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem hotelu Relax hotel Pelikán. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je uveřejněn na internetových stránkách hotelu Relax hotel Pelikán, a také je vyvěšen na nástěnce hotelu.

Ubytovací řád je ke stažení zde.   

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování a upravují obecná práva a povinnosti mezi ubytovaným (dále jen „klient“) a provozovatelem Pelikán Purkarec, s.r.o. se sídlem Purkarec 133, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 280 93 852, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích (spisová značka: C 16896) (dále jen „ubytovatel“)

Článek I.

Předmět smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem se řídí příslušnou smlouvou o ubytování, uzavřenou mezi ubytovatelem a klientem, a těmito VOP. Není-li některé ustanovení výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování, respektive písemném potvrzení rezervace ubytovatele a/nebo jejich přílohách. Ubytovatel si přitom vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP.

Článek II.

Postup při rezervaci a uzavření smlouvy o ubytování

2.1 Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování a další služby s tím související klientům prostřednictvím svých internetových stránek www.relaxhotelpelikan.cz, prostřednictvím schválených zprostředkovatelů a pomocí reklamních materiálů ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter.

2.2 Objednávka pobytu

2.3 Klient prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele www.relaxhotelpelikan.cz nebo jiným způsobem zasílá ubytovateli poptávku po ubytování a službách (dále jen „Objednávka“). Odesláním objednávky ubytovateli klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování. Klient je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout objednávku, i bez uvedení důvodu.

2.4 Ubytovatel na základě obdržení klientovy objednávky ověří kapacity a další podmínky a e-mailem klientovi zašle písemné potvrzení přijetí Objednávky s vymezenými konkrétními podmínkami závazné nabídky ubytovatele, kde uvede závaznou kalkulaci ceny ubytování a služeb, platební podmínky a pokyny k platbě s uvedením těchto údajů: identifikační a kontaktní údaje ubytovatele, identifikační a kontaktní údaje klienta, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, typ objektu k ubytování, počet, jména i příjmení a věk osob, vyčíslení případných slev a pokyny k platbě celkové ceny, výši vratné kauce dle ubytovacích řádů (dále jen „Rezervace“).

2.5 Klient je v případě akceptace doručené Rezervace ubytovatele povinen uhradit celkovou cenu způsobem a za platebních podmínek uvedených v Rezervaci.

Byla-li ubytovatelem v platebních podmínkách Rezervace stanovena záloha na celkovou cenu, je uzavřena smlouva o ubytování mezi klientem a ubytovatelem, jejíž součástí jsou tyto VOP , a to na ubytování a služby uvedené v Rezervaci. Neuhradí-li klient ubytovateli zálohu ve lhůtě vymezené v platebních podmínkách, platí, že klient podmínky Rezervace akceptoval a smlouva o ubytování byla uzavřena. Nebyla-li záloha v platebních podmínkách Rezervace stanovena, je klient povinen uhradit celkovou cenu ubytování a služeb ve lhůtě uvedené v platebních podmínkách Rezervace, jinak platí, že na rezervaci se vztahují storno podmínky, které jsou součástí VOP.

V případě, že host provede závaznou rezervaci mailem či telefonicky, ubytovatel požaduje zaplacení zálohy na ubytování, nejméně 50% z celkové ceny ubytování, a to bankovním převodem Lze uhradit i celou částku za ubytování.

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit cenu v souladu s předem dohodnutou cenou na základě platných ceníků hotelu.

Je-li pobyt objednán ve lhůtě kratší než 10 dní před nástupem na pobyt, může klient provést úhradu objednaných služeb na místě v den nástupu na pobyt.

Článek III.

Platební podmínky

3.1 Ubytovatel má právo požadovat po klientovi uhrazení celkové ceny ubytování a služeb uvedených v Rezervaci před jejich poskytnutím, případně uhrazení zálohy, vyplývá-li to z těchto VOP nebo Rezervace.

3.2 Platební podmínky a lhůta splatnosti celkové ceny se liší v závislosti na době před nástupem klienta k ubytování. Splatnost celkové ceny ubytování a služeb, není-li v platebních podmínkách Rezervace uvedeno jinak

Způsoby platby

3.3 Nedodržení lhůty úhrady celkové ceny nebo její části klientem zakládá oprávnění ubytovatele odstoupit od smlouvy a klient je povinen uhradit ubytovateli náklady s tím spojené (storno-poplatky), jejichž výpočet se řídí podmínkami uvedenými v článku VI. těchto VOP. Nedodržení lhůty pro úhradu zálohy dle platebních podmínek Rezervace znamená, že smlouva o ubytování není uzavřena a klient ani ubytovatel nemají vůči sobě jakékoli nároky.

Článek IV.

Cena

4.1 Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj pro počet osob uvedených v Rezervaci. Cenou za služby se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena objednaných služeb. Celkovou cenou ubytování a služeb se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako celková cena s případnými poskytnutými slevami včetně daní.

4.2 Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti Rezervace jednostranně navýšit celkovou cenu, s výjimkou případů:

4.3 Ceny ubytování a služeb ubytovatele jsou stanoveny a jejich úhrada probíhá v zákonné měnové jednotce České republiky koruně české (Kč, CZK). Na základě dohody ubytovatele a klienta je možné stanovit a uhradit cenu ubytování a služeb v měně EUR. Pro přepočet ceny ubytování a služeb v Kč na EUR se používá pevný kurz měny EUR stanovený ubytovatelem. Pro klienta a ubytovatele v případě objednávky ubytování a služeb je závazná cena ubytování a služeb stanovená v EUR ve výši uvedené v kalkulaci v Rezervaci. V případě úhrady čerpané služby ubytovateli přímo na recepci ubytovatele je závazná cena uvedená v ceníku ubytovatele v Kč po přepočtení pevným kurzem EUR stanoveným ubytovatelem pro den čerpání služby.

Článek V.

Zrušení nebo nevyužití rezervace a storno-poplatek

5.1  Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen
a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno hotelu. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

  1. Host má právo kdykoliv před začátkem pobytu odstoupit od smlouvy.
  2. Zrušení rezervace více než 15 dnů před plánovaným termínem příjezdu – bez poplatku.
  3. Zrušení rezervace 5-10 dnů před plánovaným termínem příjezdu – storno poplatek ve výši 50% .
  4. Zrušení rezervace méně než 2 dny před plánovaným termínem příjezdu – storno poplatek ve výši 100%.

5.2 Při určení počtu dní zbývajících do dne nástupu na ubytování pro účely výpočtu výše storno-poplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemné výpovědi nebo odstoupení druhé smluvní straně, nezapočítává se však do něj den nástupu na ubytování.

5.3 V případě, že se klient v den nástupu na ubytování nedostaví k ubytování a/nebo nevyčerpá rezervovaný počet dnů ubytování nebo objednané služby dle Rezervace bez zavinění ubytovatele, nemá klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradního ubytování ani služby ve vztahu k ubytovateli a ubytovateli vzniká nárok na uhrazení 100 % celkové ceny ubytování a služeb, uvedené v Rezervaci.

5.4 V případě, že se klient nedostaví k čerpání ubytování a služeb a jedná-li se ve smyslu odst. 2.6 článku II. těchto VOP o:

A. Potvrzenou a negarantovanou rezervaci – je ubytovatel marným uplynutím 18:00 hod. (osmnácté hodiny) dne nástupu na ubytování uvedeném v Rezervaci oprávněn klientovi zrušit Rezervaci, přičemž klient tím ztrácí nárok na poskytnutí ubytování a služeb dle Rezervace s následky dle odst. 5.3 těchto VOP a ubytovatel je oprávněn poskytnout ubytování a/nebo službu jinému klientovi ubytovatele.

B. Potvrzenou a garantovanou rezervaci – je ubytovatel oprávněn marným uplynutím 10:00 hod. (desáté hodiny) dne následujícího po dni nástupu na ubytování uvedeném v Rezervaci, nebude-li mít od klienta jinou zprávu, oprávněn klientovi zrušit Potvrzenou rezervaci, přičemž klient tím ztrácí nárok na poskytnutí ubytování a služeb dle Potvrzené rezervace s následky dle odst. 5.3 těchto VOP a ubytovatel je oprávněn poskytnout ubytování nebo službu jinému klientovi ubytovatele.

5.5 Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, kdy klient podstatně poruší povinnosti stanovené smlouvou, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky. Ubytovatel je oprávněn vypovědět bez výpovědní doby smlouvu před uplynutím ujednané doby v případě, že klient a/nebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacích či jiných provozních řádů ubytovatele nebo právních předpisů České republiky či dobré mravy. Dojde-li k takovémuto odstoupení či výpovědi ubytovatele, je klient povinen uhradit ubytovateli storno-poplatek ve výši dle těchto VOP.

Článek VI.

Práva a povinnosti klienta

6.1 Základními právy klienta jsou především:

 

6.2 Základními povinnostmi klienta jsou zejména:

 Článek VII.

7.1 Základní povinnosti hotelu

Článek VIII.

Ostatní ustanovení

8.1 Ubytování klienta ze strany ubytovatele je možné nejdříve od 14:00 hod. dne uvedeného v Rezervaci jako první den ubytování. Klient je povinen předat vyklizený objekt v poslední den ubytování uvedený v Rezervaci nejpozději do 10:00 hod. Po dohodě je možné za poplatek předat pokoj déle, nejpozději však do 14 hodin.

8.2 Nabude-li ubytovatel důvodné podezření, že klient užívá objekt v rozporu s podmínkami Rezervace či v rozporu s ubytovacími nebo provozními řády ubytovatele nebo v rozporu s veřejným pořádkem, je ubytovatel oprávněn vstoupit do objektu a vykonat kontrolu jeho užívání.

8.3 Od našich hostů a návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje, které zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Více v samostatném dokumentu zde.

8.4  Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním (případně není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www.relaxhotelpelikan.cz pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho souhlasu s VOP) klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem Informací ke zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce www.relaxhotelpelikan.cz a byl tak ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů. 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2021 a ruší všechny předchozí platné podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.